Regressie-Therapie

Dit is een lopende reclame <marquee align="middle" width="500" style="face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1> <span style="font-weight: 400; font-variant: small-caps"> <FONT face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1><Strong>                                             Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.</strong>                                             </marquee> Dit is een lopende reclame


Rol van het verleden
Keer op keer blijkt dat een goede verwerking van traumatische gebeurtenissen uit het verleden tot veranderingen in denken, voelen en handelen in het hier en nu leidt. Ten eerste kunnen ernstige traumatische gebeurtenissen die slecht verwerkt zijn problemen in het nu geven. Ten tweede werken ervaringen waarin, bewust of onbewust, verkeerde conclusies getrokken zijn of intense beslissingen genomen werden, sterk door. Ten derde kunnen langdurige ervaringen de ontwikkeling van karakter, gewoontes, voorliefde en afkeer beÔnvloeden. In de praktijk van de therapie blijkt dat de ervaring op zich niet bepalend is, maar wel hoe men erop gereageerd heeft, wat men ermee gedaan heeft. Regressie helpt om de oorspronkelijke gebeurtenissen beter te verwerken, zodat de problematische nawerkingen verdwijnen.

Regressie-therapie maakt gebruik van de factor tijd om in jouw verleden op zoek te gaan naar het ontstaansmoment van de klacht


Regressie
Het concentreren op een probleem roept in de regel bij de cliŽnt ervaringen op die met het probleem te maken hebben. Soms gaat dat zo snel dat de cliŽnt direct op het regressieniveau komt, maar meestal is er een geleidelijke verdieping. De therapeut gebruikt vragen en suggesties die de herbeleving versterken en verduidelijken, zonder de inhoud te beÔnvloeden. De ervaringen tijdens een regressie kunnen alle zintuiglijke gewaarwordingen omvatten: visuele indrukken, geluiden, geuren, smaken, tast- en lichaamsgevoelens. Mensen verschillen daarin. Soms blijven de indrukken beperkt tot een soort 'wetend voelen', vooral aan het begin van de sessies. Voor het therapeutisch effect is hoe we iets ervaren van minder belang dan wat we ervaren. Als maar duidelijk wordt, wat er gebeurd is, niet alleen de traumatische ervaring, maar ook alles wat tot die ervaring heeft geleid en wat de gevolgen geweest zijn.

Naast concrete oorzaken en gevolgen, is het van belang hoe we die situatie ervaren, geregistreerd en verwerkt hebben. Ook gedachten en percepties die vooraf gingen aan het trauma en mogelijk mede het trauma hebben bepaald, worden opgespoord. Het is de bedoeling dat de cliŽnt tot begrip komt en achteraf met het materiaal van de sessie verder kan werken. Daarom wordt ook niet gesuggereerd 'alles maar weer te vergeten'.
Een trauma dat op zich misschien maar kort duurde, heeft vaak een lange verwerkingstijd nodig. Anderzijds kan er tijdens een sessie in vogelvlucht een heel leven, of kunnen er zelfs meerdere levens worden doorgenomen. Dit hangt af van wat er precies omhoog komt.

Regressie en trance
In trance kunnen wij vergeten en verdrongen herinneringen uit het onderbewuste ophalen. Vrijwel ieder van ons herinnert zich op deze manier de oorspronkelijke ervaringen die met het probleem verbonden zijn. Trance is een toestand van veranderd bewustzijn die kan ontstaan door ons te ontspannen of door ons sterk op iets te concentreren. De trance wordt lang niet altijd vooraf geÔnduceerd. Wanneer we ons concentreren op een probleem en afdalen in onze innerlijke belevingen, ontstaat vanzelf een zekere trance.

De regressie mag niet zo diep gaan dat de cliŽnt zich helemaal identificeert met de vroegere persoon. De cliŽnt moet er met zijn gewone bewustzijn bij blijven.
Er is dus sprake van een tweeledig bewustzijn. Enerzijds is de cliŽnt zich bewust van de herinneringen en anderzijds van waar de cliŽnt op dat moment is en wat de cliŽnt zegt en doet.

Overigens is niet alles dat in trance bovenkomt echte herinnering. Er komen ook fantasieŽn boven, geladen met betekenis voor de cliŽnt, en soms archetypische belevingen. Een zorgvuldige therapeut leert bij een cliŽnt onderscheid te maken tussen deze ervaringen. Voor het emotionele en lichamelijke effect van de behandeling is dat onderscheid niet van direct belang, maar uiteindelijk gaat het om authentieke belevingen. Symbolische ervaringen als feitelijk zien, of feitelijke ervaringen als symbolisch zien, beperken beide het uiteindelijke resultaat, vooral omdat dan het inzicht onvolledig blijft.

De rol van het lichaam
Tijdens de regressie laat de therapeut de cliŽnt zich concentreren op zijn lichaam. Ook ervaringen van lichamelijke wonden en lichamelijke pijn uit een vorig leven kunnen in het huidige lichaam geprojecteerd en daar gevoeld worden. De cliŽnt dient de emoties en lichamelijke sensaties die met de beleving te maken hebben bewust te herbeleven om de nawerkingen kwijt te raken. Vooral het alsnog ervaren van verdrongen pijn is van belang. Onze natuurlijke neiging om pijn te vermijden maakt juist dat de pijn en de angst voor de pijn blijven bestaan. Het juist door de pijnlijke ervaring heen gaan, helpt de trauma's op te lossen.

Probleem als uitgangspunt
De therapeut neemt het probleem van de cliŽnt als uitgangspunt. Dit probleem wordt zoveel mogelijk verhelderd en de ontwikkeling en instandhouding ervan worden opgespoord. De essentiŽle gebeurtenissen die met het probleem te maken hebben, worden herbeleefd en in verband gebracht met gebeurtenissen in het huidige leven. Er kunnen allerlei problemen als uitgangspunt genomen worden voor regressie. Regressie is psychotherapie en dus in eerste instantie geschikt voor psychische problemen. Mentale, emotionele en lichamelijke problemen hangen echter vaak samen. Vaak blijken er dan ook lichamelijke problemen mee op te lossen.

Ophalen van negatieve en positieve ervaringen
Therapeuten gebruiken regressies om cliŽnten hun problemen te laten oplossen. Ten eerste gaat het om het verwerken van vergeten en verdrongen ervaringen die de cliŽnt in zijn huidige leven belemmeren in zijn functioneren. Het uitgangspunt van de therapeut is dat de herinneringen van vroeger en de conclusies die toen getrokken zijn nog werkzaam zijn in de psyche en de basis van veel problemen vormen. Maar het gaat ook om het activeren van vergeten positieve herinneringen en vermogens van de cliŽnt. Latente vermogens en capaciteiten kunnen op die manier weer actief worden. In een effectieve behandeling komen bijna altijd beide aspecten aan bod.

Inzicht, vrijheid en zelfverantwoordelijkheid van de cliŽnt
Wij hebben een zelfhelend vermogen. Wat gebeurd is, is gebeurd, maar we kunnen de gevolgen veranderen. We kunnen ergens sterker uitkomen in plaats van zwakker, door ervan te leren, door nieuw begrip, door nieuwe vastbeslotenheid. Wij kunnen het verleden verwerken. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid.

Het gaat er om cliŽnten te helpen het gevoel te krijgen dat ze weer greep op hun leven krijgen in plaats van overgeleverd te zijn aan de gebeurtenissen. Dit wordt onder meer gedaan door oude patronen van slachtofferschap op te sporen en te doorbreken. De grondgedachte hierbij is dat wij zelf verantwoordelijk, of op zijn minst mede-verantwoordelijk zijn voor hoe onze wereld er uit ziet. Het gaat er om wat we met onze ervaringen doen. Trauma's blijven niet altijd doorwerken, maar kunnen verwerkt en losgelaten worden. Met het verdwijnen van passiviteit en angst kan ook de neurotische behoefte alles onder controle te houden verdwijnen en kunnen spontaniteit en experiment terugkeren in het leven.

De therapeut helpt de cliŽnt helderheid en inzicht in zijn probleem te krijgen. De therapeut geeft aan waar dingen misschien verkeerd gezien of uitgelegd zijn. De therapeut gaat er echter van uit - en de therapeut vertrouwt er op - dat de cliŽnt zichzelf kan genezen.

Louter verstandelijk, afstandelijk begrijpen is niet voldoende. Het gaat ook om emotionele bevrijding, om catharsis. Dat wordt bereikt door dat wat niet voldoende gevoeld of geuit is, alsnog te laten ervaren en uiten. Inzicht en catharsis zijn nauw met elkaar verbonden. Nieuw begrip kan bevrijdend werken. Een nieuwe kijk kan een emotionele doorbraak geven. Alleen de emoties herbeleven en uiten blijkt slechts een tijdelijk effect te hebben. Het samengaan van inzicht met emotionele en lichamelijke catharsis leidt tot een blijvende bevrijding.

Belangrijke Links
IARRT = International Association for Regression Research & Therapies Inc
IBRT = International Board for Regression Therapy
EARTh = European Association for Regression Therapists

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'